Sự kiện & Luật sư
 "Hiệp sĩ " - Tồn tại hay không tồn tại?

"Hiệp sĩ" - Tồn tại hay không tồn tại?

Tinh thần hiệp sĩ là điều mà xã hội luôn cần nhưng song hành với đó, các cơ quan có thẩm quyền cần xây dựng một lực lượng chuyên nghiệp đủ năng lực thực hiện chức trách.