+Aa-
  Zalo

  Sếp ngân hàng nào hưởng thù lao "khủng" nhất Việt Nam

  • DSPL

  (ĐS&PL) - Tính bình quân trong năm 2012, lãnh đạo Eximbank hưởng mức thù lao hàng tháng cao nhất với 243 triệu đồng, các sếp ACB là 190 triệu đồng, Sacombank là 149 triệu đồng. Đây mới chỉ là số liệu nổi ở những ngân hàng công khai quỹ thù lao dành cho Ban lãnh đạo.

  Báo cáo khảo sát được h&at?lde;ng k?ểm toán KPMG c&oc?rc;ng bố gần đ&ac?rc;y kh?ến kh&oc?rc;ng &?acute;t ngườ? sẽ bất ngờ kh? quỹ lương ch?ếm hơn một nửa tổng ch? ph&?acute; hoạt động các ng&ac?rc;n hàng V?ệt Nam năm 2012 trong lúc phản ánh của các nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n trong ngành cho b?ết, thu nhập đ&at?lde; g?ảm đáng kể so vớ? thờ? hoàng k?m những năm trước 2009.

  Theo đó, mặc dù b&?grave;nh qu&ac?rc;n thu nhập nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n ng&ac?rc;n hàng căn cứ theo quỹ lương ch? trả trong 6 tháng đ&ac?rc;u năm 2013 ở mức rất cao, song những số l?ệu này được cho là đ&at?lde; “cào bằng” và kh&oc?rc;ng phản ánh đúng thực tế.

  Nếu như số l?ệu b&?grave;nh qu&ac?rc;n sổ sách, thu nhập ở ngành này l&ec?rc;n tớ? con số từ gần 20 tr?ệu đồng đến 30 tr?ệu đồng th&?grave; phản hồ? của những ngườ? trong cuộc lạ? cho b?ết, đ&ac?rc;y là con số b&?grave;nh qu&ac?rc;n mà nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n phả? “c&ot?lde;ng” cho các sếp.

  Thậm ch&?acute;, có những ng&ac?rc;n hàng, lương nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n chỉ xấp xỉ 2 tr?ệu đồng/tháng. Thu nhập một nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n b&?grave;nh thường ở Ng&ac?rc;n hàng TMCP Qu&ac?rc;n độ? (MB) cũng chỉ 5-6 tr?ệu đồng/tháng, con số g&ac?rc;y “sốc” so vớ? t&?acute;nh toán phả? tr&ec?rc;n 20 tr?ệu đồng!

  Mố? quan t&ac?rc;m được nh?ều ngườ? đặt ra: Nếu tr&ec?rc;n thực tế nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n đang phả? “chịu oan” v&?grave; “c&ot?lde;ng” thu nhập b&?grave;nh qu&ac?rc;n cho sếp th&?grave; mỗ? tháng, sếp ng&ac?rc;n hàng hưởng lương bao nh?&ec?rc;u?  Ch? ph&?acute; nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n ch?ếm quá nửa ch? ph&?acute; hoạt động ng&ac?rc;n hàng năm 2012 (Nguồn: KPMG).

  Th&oc?rc;ng thường tạ? các ng&ac?rc;n hàng, kế hoạch ch? thù lao cho các thành v?&ec?rc;n trong Hộ? đồng quản trị, Ban K?ểm soát và Ban Đ?ều hành thường phả? được Đạ? hộ? đồng cổ đ&oc?rc;ng th&oc?rc;ng qua phương án tạ? mỗ? ph?&ec?rc;n tr?ệu tập họp thường n?&ec?rc;n.

  Đạ? hộ? cổ đ&oc?rc;ng của ng&ac?rc;n hàng sẽ b?ểu quyết th&oc?rc;ng qua phương án thù lao cho l&at?lde;nh đạo căn cứ theo kết quả lợ? nhuận sau thuế đạt được trong năm, ch? trả sau kh? có kết quả lợ? nhuận sau thuế được k?ểm toán.

  Đến nay, mặc dù các ng&ac?rc;n hàng cổ phần đều đ&at?lde; c&oc?rc;ng bố nghị quyết ĐHCĐ tuy nh?&ec?rc;n kh&oc?rc;ng phả? ng&ac?rc;n hàng nào cũng c&oc?rc;ng kha? kế hoạch ch? thù lao cho l&at?lde;nh đạo. Dướ? đ&ac?rc;y, chúng t&oc?rc;? đ?ểm qua về mức lương của các l&at?lde;nh đạo ng&ac?rc;n hàng trong năm 2012 dựa theo số l?ệu thu thập được từ tà? l?ệu và Nghị quyết ĐHCĐ thường n?&ec?rc;n và dự k?ến mức thù lao cho năm 2013.

  Theo thống k&ec?rc;, NHTMCP Á Ch&ac?rc;u (ACB) có quỹ thù lao l&at?lde;nh đạo cao nhất trong năm 2012 vớ? gần 44 tỷ đồng. Tuy nh?&ec?rc;n, vớ? số lượng 19 ngườ? trong danh sách (bao gồm cả 3 ban) n&ec?rc;n b&?grave;nh qu&ac?rc;n thu nhập trong năm 2012 của l&at?lde;nh đạo ng&ac?rc;n hàng này là 2,3 tỷ đồng/ngườ?/năm, tương ứng 192,6 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng.

  Mức thù lao tr&ec?rc;n 190 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng là mức b&?grave;nh qu&ac?rc;n chung cho 19 ngườ?, do đó, Chủ tịch HĐQT dĩ nh?&ec?rc;n sẽ nhận được mức thù lao cao hơn 190 tr?ệu đồng.

  Tuy nh?&ec?rc;n, Chủ tịch HĐQT ACB chưa hẳn là ngườ? nhận được mức thù lao cao nhất trong ngành ng&ac?rc;n hàng. Vị tr&?acute; này nh?ều khả năng thuộc về &oc?rc;ng L&ec?rc; Hùng Dũng – Chủ tịch HĐQT Ng&ac?rc;n hàng TMCP Xuất nhập khẩu V?ệt Nam (Ex?mbank).

  Quỹ thù lao l&at?lde;nh đạo trong HĐQT và Ban K?ểm soát của Ex?mbank trong năm 2012 l&ec?rc;n tớ? gần 32,1 tỷ đồng (tương ứng vớ? 1,5\% lợ? nhuận sau thuế) và như vậy, năm vừa rồ?, b&?grave;nh qu&ac?rc;n mỗ? thành v?&ec?rc;n trong ban l&at?lde;nh đạo Ex?mbank “đút tú?” 2,9 tỷ đồng. T&?acute;nh ra mỗ? tháng, thu nhập l&at?lde;nh đạo Ex?mbank đạt 243 tr?ệu đồng – mức cao nhất theo trong danh sách dựa theo số l?ệu thu thấp được.
  Đơn vị: Tr?ệu đồng/ngườ?/tháng.

  Ngoà? ra, Ng&ac?rc;n hàng TMCP Sà? Gòn Thương T&?acute;n (Sacombank) cũng chịu ch? kh&oc?rc;ng kém cho những ngườ? “đứng mũ? chịu sào”. Thu nhập t&?acute;nh theo tháng của l&at?lde;nh đạo Sacombank đạt 149,2 tr?ệu đồng, cả năm 2012 đạt gần 1,8 tỷ đồng.

  Năm vừa rồ?, Sacombank dành cho r?&ec?rc;ng HĐQT và Ban K?ểm soát quỹ thù lao tương ứng 2,5\% lợ? nhuận sau thuế 2012 và năm nay, tỷ lệ này đ&at?lde; được g?ảm xuống còn 2\% lợ? nhuận sau thuế 2013. Tuy nh?&ec?rc;n, trong bố? cảnh k?nh tế h?ện tạ?, các k&ec?rc;nh đầu tư đều khó khăn th&?grave; vớ? lợ? thế là một ng&ac?rc;n hàng bán lẻ, các l&at?lde;nh đạo Sacombank nh?ều khả năng để n&ac?rc;ng thu nhập bản th&ac?rc;n.

  Ng&ac?rc;n hàng Qu&ac?rc;n độ? (MB) thờ? g?an vừa qua “g&ac?rc;y b&at?lde;o” vớ? mức lương “khủng” của nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n và lương b&?grave;nh qu&ac?rc;n l&at?lde;nh đạo MB hẳn cũng kh?ến nh?ều ngườ? mơ ước.

  Trong năm 2012, l&at?lde;? sau thuế của MB tăng gần 8,7\% và ng&ac?rc;n hàng đ&at?lde; dành 0,5\% ch? cho thù lao Hộ? đồng Quản trị và Ban K?ểm soát. B&?grave;nh qu&ac?rc;n năm, l&at?lde;nh đạo MB nhận hơn 1 tỷ đồng, tương ứng mỗ? tháng thu về 87,3 tr?ệu đồng. Trong năm nay, MB dự k?ến g?ữ nguy&ec?rc;n tỷ lệ ch? trả cho l&at?lde;nh đạo là 0,5\% lợ? nhuận sau thuế 2013.

  Các &oc?rc;ng lớn như V?etcombank, V?et?nbank, và SHB sau sáp nhập có mức ch? trả b&?grave;nh qu&ac?rc;n cho l&at?lde;nh đạo vớ? mức gần tương đương và kh&oc?rc;ng mấy nổ? bật so vớ? những đơn vị cùng ngành.

  Lương l&at?lde;nh đạo trong Hộ? đồng quản trị và Ban K?ểm soát ở V?etcombank hàng tháng là 68,5 tr?ệu đồng, tạ? SHB là 74,7 tr?ệu đồng và tạ? V?et?nbank, mức lương cho l&at?lde;nh đạo HĐQT, Ban K?ểm soát và Ban Đ?ều hành b&?grave;nh qu&ac?rc;n là 73,2 tr?ệu đồng.Trong năm nay, V?etcombank dự k?ến n&ac?rc;ng tỷ lệ ch? trả cho ban l&at?lde;nh đạo từ 0,28\% lợ? nhuận sau thuế trong năm 2012 l&ec?rc;n 0,35\%. Còn V?et?nbank tỷ lệ g?ảm nhẹ từ 0,3\% xuống 0,29\%.

  Ng&ac?rc;n hàng TMCP Nam V?ệt (Nav?bank) – một trong những ng&ac?rc;n hàng n?&ec?rc;m yết đầu t?&ec?rc;n báo lỗ 6 tháng đầu năm 2013 và là ng&ac?rc;n hàng thuộc d?ện yếu kém, phả? tá? cơ cấu theo y&ec?rc;u cầu của Ng&ac?rc;n hàng Nhà nước, trong năm vừa rồ? ch? trả 2 tỷ đồng cho 7 thành v?&ec?rc;n trong HĐQT. B&?grave;nh qu&ac?rc;n mỗ? ngườ? trong năm nhận 285,7 tr?ệu đồng ứng vớ? mức thu nhập hàng tháng 23,8 tr?ệu đồng/ngườ?/tháng.

  Trong kh? đó “&oc?rc;ng lớn” BIDV vừa cổ phần hóa từ 1/5 năm ngoá? mớ? chỉ c&oc?rc;ng bố lợ? nhuận sau thuế 2,919,3 tỷ đồng g?a? đoạn 1/5-31/12/2012, cả năm lợ? nhuận trước thuế 4.246 tỷ đồng. Ng&ac?rc;n hàng ch? 0,45\% lợ? nhuận sau thuế cả năm cho Ban l&at?lde;nh đạo bao gồm các thành v?&ec?rc;n HĐQT và Ban k?ểm soát. Sang năm nay, BIDV dự k?ến ch? 0,44\% lợ? nhuận sau thuế 2013 cho quỹ thù lao này.

  Ngoà? ra, còn hàng chục ng&ac?rc;n hàng khác nằm ngoà? danh sách mà ngườ? v?ết chưa thể thống k&ec?rc; hết do kh&oc?rc;ng đủ dữ l?ệu. Tuy nh?&ec?rc;n, qua đó, độc g?ả cũng phần nào h&?grave;nh dung được bức tranh về lương l&at?lde;nh đạo ngành ng&ac?rc;n hàng ở V?ệt Nam g?a? đoạn h?ện nay.


  Nguồn:D&ac?rc;n tr&?acute;

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sep-ngan-hang-nao-huong-thu-lao-khung-nhat-viet-nam-a160.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.