+Aa-
  Zalo

  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

  (ĐS&PL) - Trao đổi với ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về quá trình chuẩn bị, lập và thẩm định, phê duyệt quy hoạch; những tư duy đột phá , tầm nhìn chiến lược đặt ra trong Quy hoạch cũng như việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch tỉnh.

  Phóng viên: Được biết, Thanh Hóa là tỉnh thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Vậy xin ông cho biết công tác lập Quy hoạch tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Ông Đỗ Minh Tuấn: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành pháttriển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn nhận thức sâu sắc rằng công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Một bản quy hoạch có chất lượng tốt sẽ khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thể hiện được khát vọng vươn lên sẽ giúp cho tỉnh có được đường đi nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, ngay sau khi Luật Quy hoạch ra đời và có hiệu lực thi hành, Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác lập quy hoạch.

  Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương thực hiện đầy đủ các bước, từ khâu xây dựng và trình phê duyệt nhiệm vụ đến việc tổ chức lập quy hoạch, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các bên liên quan, hoàn thiện và trình phê duyệt quy hoạch, với phương châm làm đến đâu, bảo đảm chất lượng đến đó; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị để cho ý kiến các vấn đề cốt lõi, có tính chất liên ngành, liên vùng để bảo đảm tính kết nối, đồng bộ, hiệu quả và khả thi của quy hoạch..

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Bên cạnh đó, trong quá trình lập quy hoạch, các cấp, các ngành trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung bộ, các tỉnh lân cận và các tỉnh là cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc để tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia để hoàn thiện quy hoạch, làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua. Và ngày 27/02/2023, tại Quyết định số 153/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa là tỉnh thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch..

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Phóng viên: Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 đang thu hút sự quan tâm của dư luận và có thể coi đây là một sự kiện quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Ông có thể nói rõ hơn về vai trò, ý nghĩa của quyết định này?

  Ông Đỗ Minh Tuấn: Trong quá trình phát triển của mỗi địa phương, vùng kinh tế và của cả quốc gia, quy hoạch là công cụ quan trọng để hoạch định các định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Trước hết, đây là quy hoạch tích hợp đầu tiên được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới, với những nội dung hết sức quan trọng, bao gồm quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng, định hướng phát triển không gian lãnh thổ, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến định hướng sử dụng đất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Như vậy, có thể khẳng định, tầm quan trọng nhất của Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt chính là đã tạo ra khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất, là “xương sống” để các ngành, các lĩnh vực của tỉnh phát triển. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh được phê duyệt, các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới để bảo đảm tính thống nhất, khoa học, bền vững, làm căn cứ để huy động nguồn lực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Thứ hai, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh đã thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đồng thời, đã kế thừa đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. Chính vì vậy, quy hoạch này không chỉ có ý nghĩa riêng đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa mà còn có ý nghĩa với khu vực và cả nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong thời gian tới.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Phóng viên: Như ông đã đề cập ở trên, Quy hoạch tỉnh là quy hoạch tích hợp tất cả các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy có những tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược nào được thực hiện trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thưa ông?

  Ông Đỗ Minh Tuấn: Đối với Quy hoạch tỉnh được phê duyệt lần này, tư duy đột phá được thể hiện trước hết ở ngay các bước triển khai lập quy hoạch cũng như trong nội dung của từng hợp phần được tích hợp trong quy hoạch.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Trong khâu tổ chức lập quy hoạch, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi cấp, mỗi ngành có trách nhiệm hoạch định, cụ thể hóa phương hướng phát triển của ngành, lĩnh vực mình trên cơ sở các quan điểm, chủ trương phát triển đã được xác định theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời phải phù hợp với điều kiện thực tiễn mới của tỉnh, của đất nước và quốc tế. Với phạm vi, đối tượng quy hoạch rộng, để bảo đảm sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, chỉ những nội dung thực sự cần thiết, bảo đảm cho việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh mới được tích hợp vào quy hoạch, các nội dung khác sẽ được vận hành theo quy luật kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Do đó, quy hoạch tỉnh được phê duyệt lần này đã bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ nhưng vẫn có sự linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Tính đột phá, tầm nhìn chiến lược của Quy hoạch tỉnh còn được thể hiện trong từng nội dung của quy hoạch, đó là việc mạnh dạn xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển có tính phấn đấu rất cao, đòi hỏi sự đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thì mới thực hiện được.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Nhấn mạnh đến yếu tố phát triển không gian lãnh thổ như là điểm mới, khác biệt, có tính đột phá chiến lược, Quy hoạch tỉnh đã xác định cụ thể không gian phát triển cho từng ngành, lĩnh vực, xác định các hành lang kinh tế, vùng động lực phát triển cho cả thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có và cơ hội nổi trội, khác biệt, Quy hoạch tỉnh đã xác định 03 ngành quan trọng và 03 khâu đột phá chiến lược; đó là:

  - 03 ngành quan trọng, gồm:

  (1) Phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng và cả nước về công nghiệp chế biến, chế tạo, làm nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  (2) Phát triển nông nghiệp theo các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  (2) Phát triển nông nghiệp theo các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  - 03 khâu đột phá, gồm:

  (1) Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức uy tín, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

  (2) Huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.

  (3) Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Phóng viên: Vậy xin ông cho biết, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành những công việc tiếp theo như thế nào để triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh.

  Ông Đỗ Minh Tuấn: Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch tỉnh, công việc đầu tiên cần thực hiện là tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố và quán triệt các nội dung chính, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh đến tất cả các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo ngành tuyên giáo, thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí đăng tải rộng rãi các điểm chính, cốt lõi của quy hoạch tỉnh để phổ biến, phổ cập đến các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong tổ chức thực hiện, tạo cơ sở vững chắc để triển khai các bước tiếp theo.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Sau hội nghị công bố quy hoạch, tỉnh sẽ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành. Kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể gắn với từng sản phẩm cụ thể, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Cùng với đó, để Quy hoạch tỉnh thực sự trở thành một động lực phát triển, tỉnh sẽ sớm cụ thể hóa các quy hoạch có tính chất chuyên ngành tập trung đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các nguồn lực để thực hiện quy hoạch, ưu tiên các nguồn lực sẵn có để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ phát triển để huy động hiệu quả các nguồn lực.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Đồng thời, một vấn đề quan trọng nữa là việc quản lý thực hiện theo quy hoạch. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, việc này vừa để bảo đảm quy hoạch được triển khai trong thực tế, vừa tránh lãng phí nguồn lực vì không thực hiện theo quy hoạch.

  Khảng định quyết tâm, tầm nhìn chiến lược, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ hơn cho tỉnh Thanh Hóa

  Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Ông!

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thu-tuong-chinh-phu-da-phe-duyet-quy-hoach-tinh-thanh-hoa-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2045-a567479.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.