Quy định về tỷ lệ vay khi phát hành trái phiếu, có cần thiết?

  • MATHOA
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2023 sửa đổi, bổ sung NĐ 153/2020, NĐ 65/2022 và ngưng hiệu lực thi hành với một số điều tại NĐ 65. PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên Học viện Tài chính chia sẻ quan điểm cá nhân về sự cần thiết của việc quy định tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu, điều mà chưa được các NĐ này nhắc tới.
Đã tặng:
BÌNH LUẬN