+Aa-
  Zalo

  Hội Luật gia 13 tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết công tác hội năm 2023

  (ĐS&PL) - Ngày 11/12, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

  Tham dự hội nghị về phía Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, có đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký; đồng chí Dương Đình Khuyến - Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; đồng chí Vũ Thế Lân - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội.

  Về phía tỉnh Tuyên Quang, có đồng chí Tăng Thị Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh; đồng chí Phạm Hùng - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

  Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng thuộc Hội Luật gia của 13 tỉnh trong Cụm thi đua hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc.

  Thay mặt Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2023, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Minh Hùng - Cụm trưởng Cụm thi đua, đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc.

  hoi luat gia 13 tinh mien nui phia bac tong ket cong tac hoi nam 2023 dspl 1
  Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Minh Hùng trình bày Báo cáo tại hội nghị.

  Theo đó, trong năm 2023, các cấp hội luật gia 13 tỉnh trong Cụm thi đua đã bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương; tích cực, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội luật gia.

  Tiếp tục quán triệt các chủ trương, quan điểm các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với Hội Luật gia Việt Nam.

  Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động gắn kết nhiệm vụ chính trị của Hội với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị; thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, của các địa phương và của Hội Luật gia Việt Nam.

  Trên cơ sở phong trào thi đua năm 2023, Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của năm 2023, trong đó tập trung vào các lĩnh vực công tác, như: xây dựng pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác xây dựng, phát triển hội, hội viên; công tác thi đua, khen thưởng...đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của tổ chức Hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Các phong trào thi đua đều gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức hội và hội viên theo lĩnh vực công tác. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được nâng cao chất lượng, nhiều ý kiến tham gia của hội viên, tổ chức Hội được ghi nhận, góp phần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của trung ương và chính quyền địa phương.

  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, từng vùng, nội dung tuyên truyền thiết thực, gắn với đời sống nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được duy trì thực hiện thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, các đối tượng thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong xã hội.

  Công tác phát triển tổ chức Hội, hội viên tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, tăng về cả số lượng và chất lượng; công tác giám sát việc thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính được duy trì thực hiện đạt hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

  Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác Hội ở 13 tỉnh miền núi phía Bắc. Theo đó, phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động Hội chưa đồng đều ở cơ sở, chủ yếu là hoạt động lồng ghép. Công tác trao đổi thông tin, việc phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao.

  Cán bộ, hội viên đều kiêm nhiệm chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn của đơn vị, không có nhiều thời gian cho công tác Hội. Việc thực hiện chế độ báo cáo có lúc có nơi chưa đầy đủ, chưa kịp thời, số liệu chưa phản ánh đầy đủ các hoạt động chuyên môn của Hội và hội viên.

  Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để triển khai các mặt hoạt động của Hội còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ sở vật chất và trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác Hội còn thiếu.

  hoi luat gia 13 tinh mien nui phia bac tong ket cong tac hoi nam 2023 dspl 2
  Toàn cảnh hội nghị.

  Chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Hội luật gia các cấp

  Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội, của địa phương; Đẩy mạnh thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ công tác năm.

  Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, hội viên nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của Hội Luật gia Việt Nam và các phong trào do địa phương phát động.

  Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; Tùy tình hình cụ thể của các tỉnh Hội vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo để xây dựng các phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực, có giải pháp cụ thể.

  Chủ động đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt việc góp ý các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải ở cơ sở; Tích cực tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát thực hiện pháp luật, giám sát, phản biện xã hội tại địa phương.

  Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức thành công Đại hội Hội luật gia các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp và phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tổ chức Hội và hoạt động của các cấp Hội, Chi hội Luật gia trực thuộc tỉnh.

  Tăng cường phối hợp công tác với các ngành, tổ chức Đoàn thể địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác đã được ký kết tại địa phương; Quan tâm chú trọng hơn nữa công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác của Hội.

  Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng kịp thời, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Chú trọng khen thưởng cho các cấp Hội ở cơ sở và cán bộ, hội viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và hội viên có nhiều thành tích xuất sắc, đột xuất trong phong trào thi đua; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm theo quy định.

  Theo Người đưa tin

  Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hoi-luat-gia-13-tinh-mien-nui-phia-bac-tong-ket-cong-tac-hoi-nam-2023-a640158.html

  Link bài gốcLấy link
  https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hoi-luat-gia-13-tinh-mien-nui-phia-bac-tong-ket-cong-tac-hoi-nam-2023-a603042.html
  Zalo

  Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

  Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

  Đã tặng:
  Tặng quà tác giả
  BÌNH LUẬN
  Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
  Tin liên quan